Aktualności

Stypendia dla uczniów

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży. Pomocą stypendialną objętych jest ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej (2-3 spotkania w ciągu roku). Archidiecezja gnieźnieńska posiada obecnie ponad 80 miejsc stypendialnych.

 

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

 • o stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiącleciamogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po I semestrze klasy 7), uczniowie szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w szkole podstawowej; 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole średniej
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; obecnie jest to kwota 1575 zł
 • wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miasto do 20 tys. mieszkańców)
 • pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy
 • szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie

 

Krok po kroku, czyli jak zostać stypendystą fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

 • Napisz wiadomość do koordynatora diecezjalnego, że jesteś zainteresowany włączeniem do programu stypendialnego >>> radoslaw.kazmierski@dzielo.pl
 • W odpowiedzi otrzymasz Kartę informacyjną kandydata, którą należy wypełnić, wydrukować i zanieść do księdza proboszcza swojej parafii z prośbą o potwierdzenie. Następnie wyślij wypełnioną Kartę informacyjną kandydata na adres:

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
ul. Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

 • Rozpatrywane będą wnioski, które dotrą do 2 października 2019 roku. O przyznanym stypendium zostaniesz poinformowany przez koordynatora do 15 października 2019 roku.
 • Osoba zakwalifikowana do programu stypendialnego otrzymuje konto stypendysty i gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty.
 • Po zebraniu kompletu dokumentów wysyła je do koordynatora diecezjalnego (adres pkt 2).
 • Na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i wysłanie ich do koordynatora diecezjalnego kandydat ma maksymalnie czas do 1 grudnia 2019 roku. Po upływie tego terminu, w wypadku nie przysłania kompletu dokumentów, zostanie wybrana inna osoba do stypendium
 • Koordynator diecezjalny wysyła zaopiniowany wniosek do biura fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku stypendialnego przez fundację, kandydat otrzymuje stypendium począwszy od miesiąca, w którym papierowy wniosek wpłynął do biura fundacji

Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej: https://dzielo.pl/