SAKRAMENTY

CHRZEST ŚWIĘTY 

Chrzty odbywają się w parafii w każdą II sobotę miesiąca na mszy wieczornej o godz 18 (jesienią i zimą o godz. 17) oraz w IV niedzielę miesiąca podczas mszy św. o 11.30.

Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie wcześniej (przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest).

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu

 • Skrócony akt urodzenia dziecka z USC,
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub odbył się poza parafią),
 • Dane o rodzicach chrzestnych
  • imiona, nazwiska,
  • data i miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • wyznanie,
  • rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt),
 • Potwierdzenie odbytej spowiedzi rodziców i rodziców chrzestnych,
 • Zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie dla rodziców i chrzestnych,
 • Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt).

Prawo Kościoła wymaga, aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego, chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK).

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Ukończył 16 lat – chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 • Jest praktykującym katolikiem – bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • Jeżeli żyje w związku to musi to być związek małżeński kościelny – sakramentalny,
 • Jeżeli jest uczniem to powinien aktualnie uczęszczać na katechizację,
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestnymi nie mogą być osoby:

 • żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego),
 • młodzież nie uczestnicząca w katechezie,
 • osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Okazja do spowiedzi świętej 20 minut przed każdą Mszą świętą, zarówno w dni powszednie, jak i w niedziele i święta.
W pierwszy czwartek i piątek miesiąca okazja do spowiedzi świętej godzinę przed wieczorną Mszą świętą.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Do I komunii świętej przystępują dzieci klas III na terenie swojej parafii. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu odbywa się w ramach nauczania religii w szkole. Dodatkowe spotkania z dziećmi i ich rodzicami odbywają się w kościele parafialnym, w którym odbędzie się uroczystość.

Terminy I Komunii świetej:

21.05.2023

26.05.2024

25.05.2025

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie młodzieży odbywa się zwyczajowo w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej i jest udzielane przez biskupa w parafii.Warunkiem wzięcia udziału w dalszej formacji jest świadectwo z lek­cji religii z klasy 7 i 8 SP. Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest warunkiem koniecznym do zawarcia sakramentu małżeństwa.  Katecheza przygotowująca młodzież do przyjęcia sakramentu bierz­mowania powinna mieć miejsce w każdej parafii – niezależnie od kateche­zy szkolnej – i trwać jeden rok poprzedzający ostateczne dopełnienie sakra­mentalnego wtajemniczenia chrześcijańskiego (por. OB 3)

Dorośli kandydaci, którzy z różnych wzglę­dów nie przyjęli bierzmowania w wieku szkolnym, winni mieć możliwość przy­jęcia tego sakramentu w czasie i miejscu podanym przez Wydział Duszpa­sterski Kurii Metropolitalnej. Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierz­mowania powinno trwać – zgodnie z ustaleniami Synodu Plenarnego – przy­najmniej dwa miesiące i składać się z około sześciu katechez oraz indywidu­alnej rozmowy duszpasterskiej. W razie potrzeby przygotowanie do bierzmo­wania można połączyć z bezpośrednim przygotowaniem do małżeństwa. W ta­kiej sytuacji należy zadbać o bardziej gruntowną katechezę uzupełniającą braki w zakresie edukacji religijnej (por. OB 12; III PSAG 162).

Bierzmowanie młodzieży w naszej parafii:

14.05.2023

18.06.2024

15.06.2025

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Katecheza dla narzeczonych to cykl sześciu cotygodniowych spotkań.
 2. Narzeczeni w katechezie uczestniczą wspólnie.
 3. Zaleca się, aby katechezę rozpocząć co najmniej pół roku przed planowanym terminem ślubu.
 4. Potwierdzenie udziału w katechezie ma miejsce po zweryfikowaniu obecności na poszczególnych spotkaniach.

Informujemy, że terminy katechezy dla przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w rejonie inowrocławskim dostępne są tutaj:

https://narzeczeni.archidiecezja.pl/rejon/4/

 • Wszelkie informacje na temat przygotowania narzeczonych można uzyskać w dniach od poniedziałku do piątku pod nr. telefonu:
 • tel. 693 952 409
 • email: narzeczeni@archidiecezja.pl